Witaj nieznajomy! Logowanie lub Tworzenie konta.

Odlewnia Zawiercie Spółka Akcyjna

0 szt. - 0.00zł

Koszyk jest pusty

Regulamin

§ 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE I INFORMACJE

 

1.      Właścicielem Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem http://www.sklep.eeodlewnia.pl, zwanego w dalszej części niniejszego regulaminu Sklepem jest firma Odlewnia Zawiercie Spółka Akcyjna. (w dalszej części zwana ODLEWNIA ZAWIERCIE SPÓŁKA AKCYJNA) z siedzibą w Zawierciu (42-400), ul. Leśna 10, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000077152, o kapitale zakładowym 20.798.000 PLN opłacony w całości, będąca podatnikiem podatku od towarów i usług, NIP 649-000-08-83, REGON 272440739.

2.      Za ogół czynności związanych z prowadzeniem działalności handlowej, obsługą realizacji zamówień oraz prowadzeniem Biura Obsługi Klienta Sklepu, w dalszej części zwanym BOK, odpowiada ODLEWNIA ZAWIERCIE SPÓŁKA AKCYJNA. Kontakt z BOK można uzyskać poprzez pocztę elektroniczną pod adresem bok@eeodlewnia.pl lub telefonicznie pod nr + 48 32 6718250, fax +48 32 6718450.

3.      Sklep umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem sieci Internet towarów oferowanych przez ODLEWNIA ZAWIERCIE SPÓŁKA AKCYJNA Szczegółowy opis głównych cech oferowanych towarów oraz ich ceny znajdują się na stronie internetowej Sklepu, w zakładkach dotyczących danych towarów.

4.      Warunkiem składania zamówień w Sklepie jest poprawne wypełnienie formularza rejestracyjnego (dostępnego na stronie internetowej Sklepu), wraz z zaakceptowaniem zawartych w formularzu warunków, w tym niniejszego regulaminu.

5.      Każde kolejne wejście do Sklepu, z zachowaniem przysługujących Klientowi praw do składania zamówień wymaga podania loginu i hasła Klienta, zgodnie z formularzem rejestracyjnym.

6.      Wraz z zarejestrowaniem się do Sklepu poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracji Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym, w celu prawidłowego wykonywania zawieranych za pośrednictwem Sklepu umów, a także w celach promocyjno-marketingowych dot. ODLEWNIA ZAWIERCIE SPÓŁKA AKCYJNA (marketing bezpośredni własnych towarów lub usług), w zakresie zgodnym z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

7.      Zgodnie z art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, dane osobowe Klienta zostają wprowadzone do bazy danych ODLEWNIA ZAWIERCIE SPÓŁKA AKCYJNA

8.      Klient Sklepu ma prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania na adres bok@eeodlewnia.pl. Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

9.      Podanie danych, o których mowa w ust. 6 powyżej jest dobrowolne. Jednak brak zgody na przetwarzanie tych danych oznacz brak akceptacji niniejszego regulaminu, co skutkuje brakiem możliwości rejestracji Klienta i dokonywania przez niego zakupów za pośrednictwem Sklepu.

 

§ 2. PROCEDURA SKŁADANIA, WERYFIKACJI I OBSŁUGI ZAMÓWIEŃ

 

1.        Zamówienia w Sklepie można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 15.00, w soboty oraz w niedziele i święta rozpatrywane będą w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu złożenia zamówienia.

2.        Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia jest poprawne wypełnienie formularza zamówienia na stronie Sklepu oraz wysłanie go do BOK.

3.        Klient zobowiązany jest do podania aktywnego adresu e-mail, a w przypadku braku e-mail numeru telefonu do kontaktów.

4.        Po weryfikacji formularza zamówienia BOK wysyła do Klienta e-mail zawierający potwierdzenie przyjęcia oraz specyfikację zamówienia, a dodatkowo także pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy oraz wzór formularza odstąpienia od umowy (dotyczy Klientów będących konsumentami w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, dalej także Konsumenci).

5.        W przypadku wystąpienia niejasności dotyczących nadesłanych zamówień, zaistniałych z przyczyn leżących po stronie Klienta, Sklep zastrzega sobie prawo do nie realizowania zamówienia i odrzucenia go. O zaistniałej sytuacji BOK niezwłocznie powiadomi drogą e-mailową Klienta. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia BOK zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia jednocześnie o zaistniałej sytuacji powiadamiając Klienta(powyższe nie dotyczy jednak umów zawieranych z Konsumentami, w takich przypadkach będą oni mogli od umowy odstąpić). Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie Sklepu. W przypadku niedostępności niektórych towarów objętych zamówieniem Użytkownik jest informowany o stanie zamówienia i w terminie 3 dni podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia). Po bezskutecznym upływie tego terminu zamówienie uważa się za anulowane.

6.        Nieprawidłowo wypełnione formularze, w których nie uzupełniono bądź nie poprawiono braków stosownie do wymagań Sklepu, nie będą rozpatrywane.

 

§ 3. DOSTAWA TOWARÓW ORAZ FORMY PŁATNOŚCI

 

1.      Zamówione towary dostarczane są do Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej wybranej przy składaniu zamówienia.

2.      Zamówione towary są dostarczane pod adres wysyłki wskazany w formularzu zamówień.

3.      Realizacja zamówień (obejmująca wysyłkę zamówionych towarów) odbywać się będzie dwa razy w tygodniu, we wtorki  i w czwartki.

4.      Historia poprzednich oraz stan bieżącego zamówienia dostępne są w module „Twoje konto” na stronie sklepu po zalogowaniu się Użytkownika.

5.      ODLEWNIA ZAWIERCIE SPÓŁKA AKCYJNA zobowiązuje się do realizowania zamówień w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczychod złożenia zamówienia, a w przypadku płatności przelewem bankowym - od zaksięgowania na koncie dokonanej wpłaty.

6.      Koszty przesyłki są pokrywane przez Klienta, a ich wysokość jest uzależniona od charakteru, ciężaru oraz wartości zamówienia, z zastrzeżeniem pkt. 7 niniejszego paragrafu. Koszty konkretnej przesyłki są ustalane indywidualnie dla każdego zamówienia w trakcie wypełnienia formularza zamówienia. Klient wypełniając formularz zamówienia jest informowany o kosztach przesyłki i potwierdzając zamówienie wyraża także zgodę na koszt przesyłki wskazany w formularzu zamówienia.

7.      Zamówienia o wartości powyżej 500 PLN brutto dostarczane są na koszt ODLEWNIA ZAWIERCIE SPÓŁKA AKCYJNA

8.      Rozliczenie dokonywanych transakcji może być realizowane w następujący sposób:

a)      za pobraniem- w przypadku, gdy wybraną przez Klienta formą płatności jest płatność za pobraniem, pieniądze za zakupiony towar, po uprzednim pokwitowaniu jego odbioru, należy przekazać upoważnionemu pracownikowi firmy kurierskiej.

b)      przelewem bankowym z góry- płatność przelewem na rachunek ODLEWNIA ZAWIERCIE SPÓŁKA AKCYJNA odbywa się na podstawie przesłanego do Klienta e-maila z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji oraz podaniem danych do wykonania przelewu. Po zaksięgowaniu na koncie ODLEWNIA ZAWIERCIE SPÓŁKA AKCYJNA dokonanej wpłaty, Sklep wysyła zamówiony towar do Klienta zgodnie z pkt. 5 i 6 niniejszego paragrafu.  Termin płatności wynosi 7 dni od dnia złożenia zamówienia. Brak płatności w tym terminie traktowany będzie jako rezygnacja z zamówienia. W takiej sytuacji zamówienie może zostać anulowane bez dodatkowego informowania o tym fakcie Klienta (brak obowiązku informacyjnego nie dotyczy jednak umów zawieranych z Konsumentami).

9.      W przypadku przedsiębiorców stale współpracujących z ODLEWNIA ZAWIERCIE SPÓŁKA AKCYJNA istnieje możliwość zapłaty z odroczonym 14 dniowym lub innym indywidualnie uzgodnionym terminem płatności. Do momentu całkowitej zapłaty faktury towar pozostaje własnością firmy ODLEWNIA ZAWIERCIE SPÓŁKA AKCYJNA
(sprzedawcy). W przypadku zwłoki w zapłacie Klient zapłaci ODLEWNIA ZAWIERCIE SPÓŁKA AKCYJNA odsetki ustawowe.

10.  Formalności związane z odbiorem zamówienia są dokonywane w miejscu odbioru zamówionego towaru, a osobą upoważnioną do ich dokonywania jest pracownik firmy kurierskiej.

11.  Przy odbiorze paczki kurierskiej należy ją otworzyć w obecności kuriera i sprawdzić jej stan. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości należy spisać z kurierem protokół szkodowy, którego druk posiada przedstawiciel firmy kurierskiej.

12.  Wszelkie proponowane ze strony Klienta zmiany dotyczące sposobu dostawy, w szczególności odbiór osobisty w siedzibie ODLEWNIA ZAWIERCIE SPÓŁKA AKCYJNA, wymagają pisemnego zgłoszenia do BOK oraz potwierdzenia przez BOK.

 

§ 4. REKLAMACJA I PRAWO ODSTĄPIENIA

 

1.      ODLEWNIA ZAWIERCIE SPÓŁKA AKCYJNA jest zobowiązana dostarczyć towary wolne od wad.

2.      Wszystkie nowe zakupione i dostarczone towary są objęte rękojmią ODLEWNIA ZAWIERCIE SPÓŁKA AKCYJNA, której czas trwania i warunki zgodne są z przepisami odpowiednio Kodeksu Cywilnego lub  ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Podstawą wszczęcia procedury reklamacyjnej jest dowód zakupu, który Klient otrzymuje wraz z towarem. Zdanie poprzednie nie dotyczy umów zawieranych przez ODLEWNIA ZAWIERCIE SPÓŁKA AKCYJNA z Konsumentami.

3.      Wszelkie wady dostarczonego towaru, zauważone braki, jak i błędnie zrealizowane zamówienia powinny zostać niezwłocznie zgłoszone w formie pisemnej (e-mailem lub faksem) do BOK.

4.      Reklamacje należy kierować  do ODLEWNIA ZAWIERCIE SPÓŁKA AKCYJNA przy ul. Leśnej 10, 42-400 Zawiercie.

5.      Reklamacja zostanie rozpatrzona zgodnie z terminami przewidzianymi w Kodeksie Cywilnym lub  ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

6.      W przypadku zauważenia uszkodzeń mechanicznych przesyłki Klient ma prawo żądać od kuriera sporządzenia protokołu szkodowego na druku firmy kurierskiej. Protokół musi zostać czytelnie podpisany przez kuriera. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia towaru po tym jak kurier już odjedzie, Klient ma prawo, zgodnie z prawem transportowym, skontaktować się z firmą kurierską i poprosić o ponowny przyjazd kuriera w celu spisania protokołu. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałe podczas transportu będą rozpatrywane tylko w przypadku sporządzenia i doręczenia ODLEWNIA ZAWIERCIE SPÓŁKA AKCYJNA protokołu. Zdanie poprzednie nie dotyczy Konsumentów. Konsumenci, jeżeli sporządzili protokół, powinni załączyć go do zgłaszanej reklamacji, brak jej załączenia nie wpływa jednak na skuteczność jej zgłoszenia.

7.       Konsument ma prawo do odstąpienia od zawartej z ODLEWNIA ZAWIERCIE SPÓŁKA AKCYJNA za pośrednictwem Sklepu umowy w terminie 14 dni od daty  objęcia w posiadanie zamówionego towaru przez Konsumenta lub inną wskazaną przez niego osobę inną niż przewoźnik. Konsument może zrezygnować z towaru kupionego w Sklepie bez podania przyczyny wysyłając stosowne oświadczenie o odstąpieniu w formie jednoznacznego oświadczenia (pocztą na adres ODLEWNIA ZAWIERCIE SPÓŁKA AKCYJNA
wskazany w § 1 ust. 1 niniejszego regulaminu, pocztą elektroniczną na wskazany w § 1 ust. 2 niniejszego regulaminu adres emaila ODLEWNIA ZAWIERCIE SPÓŁKA AKCYJNA
lub faksem na numer wskazany w § 1 ust. 2 niniejszego regulaminu). Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Skorzystanie z podanego wzoru oświadczenia o odstąpieniu nie jest obowiązkowe.  W celu zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczające jest wysłanie przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy ODLEWNIA ZAWIERCIE SPÓŁKA AKCYJNA zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez ODLEWNIA ZAWIERCIE SPÓŁKA AKCYJNA), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym ODLEWNIA ZAWIERCIE SPÓŁKA AKCYJNA została poinformowana o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności ODLEWNIA ZAWIERCIE SPÓŁKA AKCYJNA dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. ODLEWNIA ZAWIERCIE SPÓŁKA AKCYJNA może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwrotu zakupionych towarów lub do czasu dostarczenia dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Konsument powinien odesłać lub przekazać ODLEWNIA ZAWIERCIE SPÓŁKA AKCYJNA zamówione towary, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym poinformował ODLEWNIA ZAWIERCIE SPÓŁKA AKCYJNA o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle zamówione towary przed upływem terminu 14 dni. Bezpośrednie koszty zwrotu zamówionych towarów ponosi Konsument. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towarów wynikające z korzystania z nich w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenie charakteru, cech i funkcjonowania zamówionych towarów.

Konsument może przesłać do ODLEWNI ZAWIERCIE SPÓŁKA AKCYJNA oświadczenie o odstąpieniu wraz ze zwracanym towarem, z zachowaniem terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu.

Uprasza się o poinformowanie BOK telefonicznie lub pocztą elektroniczną o zamiarze zwrotu Towaru przed dokonaniem zwrotu. W przypadku Klientów nie będących Konsumentami nie mają zastosowania postanowienia ust. 7 niniejszego Regulaminu

 

§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1.      Wszystkie ceny towarów znajdujących się w Sklepie wyrażone są w złotych polskich i zawierają należny podatek VAT.Ceny towarów nie zawierają kosztów dostawy.

2.      W uzasadnionych przypadkach, w szczególności w związku z wycofaniem poszczególnych towarów z produkcji lub ich chwilowym brakiem, ODLEWNIA ZAWIERCIE SPÓŁKA AKCYJNA zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych towarów ze sprzedaży co nie ma wpływu na ważność zawartych dotychczas umów. Postanowienia tego nie stosuje się do umów zawieranych z Konsumentami.

3.      Sklep wystawia dokumenty sprzedaży tylko w formie faktury VAT. W przypadku konieczności zamieszczenia na fakturze danych innych niż podane w formularzu rejestracyjnym należy poinformować BOK. Adnotacji takiej należy dokonać wypełniając pole Uwagi w formularzu zamówienia.

4.      Klient jest związany niniejszym Regulaminem od chwili rejestracji. Zastosowanie innych umów jest niedopuszczalne nawet w przypadku przesłania ich przez Klienta wraz z zamówieniem.

5.      Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady składania zamówień w Sklepie. ODLEWNIA ZAWIERCIE SPÓŁKA AKCYJNA zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w uzasadnionych przypadkach i w zakresie niezbędnym dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu, w szczególności w przypadku zmian zasad sprzedaży lub zmian wynikających ze zmiany obowiązujących przepisów prawa. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez ODLEWNIĘ ZAWIERCIE SPÓŁKA AKCYJNA na stronie internetowej Sklepu, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Sklepu zmienionego regulaminu, a w przypadku umów zawieranych z Konsumentami – w terminie 14 dni po przesłaniu informacji na indywidualne adresy e-mail Konsumentów oraz po ujawnieniu tych informacji na indywidualnych kontach Konsumentów założonych na stronie internetowej Sklepu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu. Klient jeśli go nie zaakceptuje, to powinien zaprzestać korzystania z serwisu i powiadomić o tym fakcie BOK w celu usunięcia konta Klienta.

6.      W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym Kodeksu Cywilnego oraz przepisy  ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, a także przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną

 

 Objaśnienie użytych w Regulaminie wyrażeń:

 BOK - Biuro Obsługi Klienta, za które odpowiada ODLEWNIA ZAWIERCIE SPÓŁKA AKCYJNA

 ODLEWNIA ZAWIERCIE SPÓŁKA AKCYJNA – Producent

 

 

 

Załącznik nr 1

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

–   Adresat: ODLEWNIA ZAWIERCIE Spółka Akcyjna, ul. Leśna 10, 42-400 Zawiercie, adres e-mail: bok@eeodlewnia.pl, tel. + 48 32 6718433, faks +48 32 6718450.

–   Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*):…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

–   Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*): ………………………………………………………………………………..

–   Imię i nazwisko konsumenta(-ów): ……………………………………………………………..........................

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

–   Adres konsumenta(-ów): ……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

 

 

 

Podpis konsumenta(-ów) i data

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

(*) Niepotrzebne skreślić.